ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสอนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่าง โดยการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) รุ่นที่ 2/2564

จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564)

จุลสาร ก.พ.ค. News (จุลสารเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการพลเรือนสามัญ) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564) เปิดให้อ่านและดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

 

ท่านสามารถติดตามอ่านจุลสาร ก.พ.ค. News ได้ที่ https://mspc.ocsc.go.th/กพค/KM/กพค-news
 

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงในเวลาทำการได้ที่ สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม อาคาร 1 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หรือติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่ 02 547 1000 ต่อ 6980

สรุปรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีคุณสมบัติเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอข้อเสนอโครงการต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่ ๒๗ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application)

สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรมขอแจ้งงดให้คำปรึกษาเรื่องอุทธรณ์-ร้องทุกข์ ณ สำนักงาน ก.พ. เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19

สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรมขอแจ้งงดให้คำปรึกษาเรื่องอุทธรณ์-ร้องทุกข์ ณ สำนักงาน ก.พ. เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ทั้งนี้ ท่านยังสามารถติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ 02-547-1844 หรือ 02-547-1000 ต่อ 6980 , 6981

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ได้ที่ เว็บไซต์ ก.พ.ค. : http://mspc.ocsc.go.th

Talent Intelligence & Management Center

เข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ด้วยกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๑๐๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดแนวทางการประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประกอบกับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน

เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนซึ่งได้รับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นใช้เป็นแนวทางในการประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นกับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำตัวอย่างการประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นกับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน รายละเอียดตามภาพด้านล่าง เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของกลุ่มกำลังคนคุณภาพ ภายใต้หัวข้อ "กิจกรรมวันดีดี"

Pages