ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สรุปรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีคุณสมบัติเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ใหม่ ซึ่งพร้อมเปิดให้ข้าราชการและผู้สนใจเข้าอบรมในหลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้

บอกลาบ้านเก่า ต้อนรับสู่บ้านใหม่ !!

 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ใหม่ ซึ่งพร้อมเปิดให้ข้าราชการและผู้สนใจเข้าอบรมในหลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้

 มาร่วมสร้าง Community แห่งการเรียนรู้ให้อบอุ่นไปด้วยกันที่ https://learningportal.ocsc.go.th

#OCSC

ข้อแนะนำสำหรับ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ในการกำหนดองค์ประกอบการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ (ตาม กฎ ก.พ. มาตรา 63 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง)

ข้อแนะนำสำหรับ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง
ในการกำหนดองค์ประกอบการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ
(ตาม กฎ ก.พ. มาตรา 63 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง)

 ท่านสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ และ กฎ ก.พ. มาตรา 63 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ได้ที่: https://www.ocsc.go.th/bmpa

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งอัปเดตหมายเลขโทรศัพท์และช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในของสำนักงาน ก.พ. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งอัปเดตหมายเลขโทรศัพท์และช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในของสำนักงาน ก.พ. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
* โดยหมายเลขโทรศัพท์ภายในดังกล่าว จะถูกโอนไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่โดยตรง เพื่อความสะดวกในการติดต่อของผู้รับบริการค่ะ ทั้งนี้ อาจใช้เวลารอสายสักครู่หนึ่งเพื่อการโอนสาย

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลใหม่อีก 1 ช่องทาง!! ได้แก่ ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงาน ก.พ.
>>> หมายเลขโทรศัพท์ 0 2975 5545 <<<
ซึ่งเป็นช่องทางสำหรับให้บริการข้อมูลและรับเรื่องส่งต่อแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ
 

 

การสัมมนาร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อชี้แจงการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรม บทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนงานจริยธรรม และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

             ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จัดการสัมมนาร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนราชการและจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ยังผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ตามแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี

การเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Regulatory Sandbox)

 

สาระสำคัญ

แจ้งผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ. ได้จัดกิจกรรม “ก้าวต่อก้าว (9-9) Build Up ดิจิทัลไทยแลนด์” ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Team Meeting และ You Tube Live กว่า ๑,๖๐๐ คน

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ. ได้จัดกิจกรรม “ก้าวต่อก้าว (9-9) Build Up ดิจิทัลไทยแลนด์” ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Team Meeting และ You Tube Live กว่า ๑,๖๐๐ คน
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานของกลุ่มกำลังคนคุณภาพผ่านกลไกทุนรัฐบาล และโครงการ “โรงซ่อม เสริม และสร้าง รัฐบาลดิจิทัล” หรือ Digital Garage รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีสื่อสารสร้างความเข้าใจ กระตุ้น ส่งเสริมให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ข้าราชการกลุ่มกำลังคนคุณภาพ ตลอดจนนักศึกษา คณาจารย์และเครือข่ายต่าง ๆ ร่วมกันส่งเสริมและขับเคลื่อนให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมต่อไป
รูปแบบการจัดงานประกอบด้วย ๒ กิจกรรมใหญ่ ได้แก่ ห้องประชุมใหญ่ (๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.) และ ๙ ห้องประชุมย่อย (๑๑.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.) ซึ่งแบ่งเป็น ๓ Tracks ได้แก่
Track ๑ : ก้าวจากสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย ๓ ห้องประชุมย่อย
Track ๒ : ก้าวหลักของระบบราชการ ประกอบด้วย ๓ ห้องประชุมย่อย และ

การสัมมนาร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อชี้แจงการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรม บทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนงานจริยธรรม รวมถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญร่วม

การสัมมนาร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
เพื่อชี้แจงการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรม บทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนงานจริยธรรม
รวมถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน"

ครั้งที่ ๑
"แนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรม และบทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรม
รวมถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน”

วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔   เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
 

ครั้งที่ ๒
"แนวทางการดำเนินการตามกระบวนการรักษาจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
และการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม"

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔   เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

 

 

 

สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ตอบแบบสอบถาม เรื่อง หลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและมาตรการเฝ้าระวัง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ตอบแบบสอบถาม เรื่อง หลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและมาตรการเฝ้าระวัง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
.
โดยเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/9pJ3g2TZF6ubFd6i7
ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 นี้
.
สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณสำหรับทุกคำตอบค่ะ

Pages