ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ประกาศขยายเวลาการอัปโหลดรูปถ่ายการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักงาน ก.พ. ประกาศขยายเวลาการอัปโหลดรูปถ่ายการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งแบบ e-Exam และ Paper & Pencil ค่ะ

ติดตามรายละเอียดและข่าวสารการสอบได้ที่
www.ocsc.go.th
ocsc2.job.thai.com

ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563 (ใหม่!)

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. อาจปรับแผนดำเนินกิจกรรมการสอบได้ตามความเหมาะสม และสำหรับรายละเอียดอื่น ๆ สำนักงาน ก.พ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ติดตามรายละเอียดและข่าวสารการสอบได้ที่ job2.ocsc.go.th

จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563) เปิดให้อ่านและดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ท่านสามารถติดตามอ่านจุลสาร ก.พ.ค. News ฉบับที่ 2/2563 ได้ที่
https://mspc.ocsc.go.th/กพค/KM/กพค-news

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงในเวลาทำการได้ที่ สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม อาคาร 1 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หรือติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่ 02 547 1000 ต่อ 6980 หรือ 6981

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำรวจความเห็นต่อร่างระเบียบ ก.ม.จ.

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐเพื่อจัดทำร่างระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ....

(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรมฯ
คลิ๊กให้ความเห็น  +++แบบสำรวจความคิดเห็น+++

สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และสละเวลาในการตอบแบบสำรวจครั้งนี้

 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมแบบ Online interactive

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
กำลังเปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมแบบ Online interactive

ถาม – ตอบกับผู้สอน โดยใช้ Google Hangout Meet
จำนวน 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตร “ฝ่าวิกฤติ มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรดิจิทัลยุคใหม่อย่างยั่งยืน"
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เรียน 3 วัน ราคา 2,400.- บาท (มีประกาศนียบัตร) 

รายละเอียดเพิ่มเติม  ดูได้ที่  http://igpthai.org/crisis2digital/index03.html

ดาวน์โหลดใบสมัคร  ได้ที่  http://igpthai.org/crisis2digital/download0.html

 2. “หลักสูตรหลักและขั้นตอนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล
(Data Governance) มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลที่ยั่งยืน”
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เรียน 1 วัน ราคา 800.- บาท (มีประกาศนียบัตร) 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ (ดำเนินการ ๑ มิถุนายน และ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)

 

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ PWT   >>>>คลิกที่นี่<<<<<<

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อคนที่รัก ลดการเดินทาง ลดการแพร่ระบาด COVID-19 หน่วยงานรัฐ เปิดให้บริการผ่านระบบ e-service กว่า 280 งาน ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อคนที่รัก
ลดการเดินทาง ลดการแพร่ระบาด COVID-19
หน่วยงานรัฐ เปิดให้บริการผ่านระบบ e-service กว่า 280 งาน ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ
https://www.opdc.go.th/content/NjE4MQ

ตัวอย่างงานบริการ e-Service ของรัฐ
บริการเพื่อประชาชน เช่น

เสียภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก  
https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf#

ยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 
https://epit.rd.go.th/publish/index.php

ขอบัตรประจำตัวคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
http://ecard.dep.go.th/nep_card/application/index_self.php

จองคิวพบแพทย์  กรมสุขภาพจิต 
https://www.dmh.go.th/apps_line/q/q.asp

แบบสอบถามความคืบหน้าในการดำเนินการตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการทบทวนแผนการดำเนินการดังกล่าว จึงมีความประสงค์เก็บข้อมูลความคืบหน้าของส่วนราชการในการดำเนินการคัดเลือกโดยขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการตอบ  แบบสอบถาม  ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่นางสาวปาณพร สมบัติเปี่ยม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๖๕ หรือ

๐๘ ๓๖๓๙ ๖๓๙๙ หรือที่อีเมล panaporn.ocsc@gmail.com

Pages