ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมภายใต้โครงการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่โค้ช (Coach) หรือพี่เลี้ยง (Mentor) ของกลุ่มกำลังคนคุณภาพ

สำนักงาน ก.พ. ขอแนะนำคลิปสั้นใหม่ ใน OCSC Learning Portal จากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมความรู้ทางด้านการเงิน จำนวน 4 รายวิชา

สำนักงาน ก.พ. ขอแนะนำคลิปสั้นใหม่ ใน OCSC Learning Portal จากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมความรู้ทางด้านการเงิน จำนวน 4 รายวิชา!!

สามารถรับชมได้แล้ววันนี้ที่: https://www.ocsc.go.th/LearningPortal
หัวข้อ รายวิชาแนะนำจากหน่วยงานเครือข่าย: คลิปสั้นจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ

ข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติม

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๒๒/ว ๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติม 

(ภาพสรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม)

ท่านสามารถอ่านหนังสือฉบับเต็มได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสอนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่าง โดยการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของคู่มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของคู่มือประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
http://bit.ly/ocsc17-58

การฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน/นักศึกษาไทย ที่มีกำหนดเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

การฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน/นักศึกษาไทย ที่มีกำหนดเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

เลขาธิการ ก.พ. และผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) เลขาธิการ ก.พ. และผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. ได้เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

Pages