ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

Signing of Memorandum of Understanding (MoU) between Office of the Civil Service Commission of the Kingdom of Thailand (OCSC) and the Ministry of Civil Service of the Kingdom of Cambodia (MCS)

Office of the Civil Service Commission of the Kingdom of Thailand (OCSC) and the Ministry of Civil Service of the Kingdom of Cambodia (MCS) agreed to build cooperation by signing a memorandum of understanding (MOU) on civil service human resource and institutional development. The MOU signing took place at the Ministry of Civil Service, Phnom Penh, the Kingdom of Cambodia on the 14th January 2019.
.
The MOU was signed by Secretary General of Office of the Civil Service Commission (OCSC) of the Kingdom of Thailand, H.E. Methini Thepmani and Minister of the Civil Service Commission of the Kingdom of Cambodia, H.E. Pech Bunthin.  The purpose of this MOU is to strengthen the cooperation between both organizations in developing human resources and institutions in the civil service and public administration with a view to supporting an effective and efficient civil service of both countries.
.

ว1/2562 การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ

ก.พ. มีมติเห็นชอบบุคคลผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ ต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติทางจริยธรรมตามแบบประเมินที่ ก.พ. กำหนดจากส่วนราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเข้มแข็งและเกิดประสิทธิภาพต่อระบบราชการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทฯ และแผนปฏิรูปประเทศ

+++หนังสือเวียนและคู่มือการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม+++

+++คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ+++

 

 

โครงการศึกษาภาษาภาคฤดูร้อน (Summer Course 2019)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษจัดโครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนประจำปี 2562 (Summer UK 2019)

  • คอร์สภาษาอังกฤษ 4 สัปดาห์ 31 มี.ค.+ 27 เม.ย. 62
  • คอร์สอีสเตอร์ 3 สัปดาห์ 31 มี.ค.+ 19 เม.ย. 62
  • คอร์ส English + Robotics 3 สัปดาห์ 1-19 เม.ย. 62

สำหรับนักเรียนอายุ 14 ปีขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ angela@oealondon.com หรือ pvs2@oealondon.com

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ /รับสมัครผู้รับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา

          ด้วยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กำหนดการจัดงานแนะนำหลักสูตร (CGI OPEN HOUSE 2019)
เพื่อแนะนำหลักสูตรของสถาบันฯ และเปิดโอกาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของทั้ง 3 สาขา ที่เปิดสอน ได้แก่ 1.สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์  2.สาขาเคมีชีวภาพ และ 3.สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สนใจสมัครทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อที่สถาบันฯ โดยมีกำหนดจัดงานดังกล่าวในวันที่เสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

เอกสารประกอบกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่ายรุ่น ๑ - ๑๔ (HIPPS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่ายรุ่น 1-14 (เพิ่มเติม)

ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงาน ก.พ. (นนทบุรี) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
และโรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

สำนักงาน ก.พ. ร่วมดำเนินการนำร่องเสริมสร้างต้นกล้ากำลังพลดิจิทัลรุ่นแรกรองรับไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยเป็นผู้ร่วมมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนเตรียมทหาร จำนวน 876 นาย ที่ผ่านการประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักการของมาตรฐานการทดสอบที่เป็นสากล ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญในการพัฒนากำลังพลดิจิทัลของกองทัพตั้งแต่วัยเยาว์ อันจะนำไปสู่การสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาลตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ยุคของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว อีกทั้งยังสามารถขับเคลื่อนไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และดิจิทัลไทยแลนด์ได้ต่อไปในอนาคต

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่และสัมมนาเครือข่ายรุ่น 1-14

ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงาน ก.พ. (นนทบุรี) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
และโรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

Pages