ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เดินหน้าประเทศไทย - บูรณาการการขับเคลื่อนประเทศไทยข้าราชการไทย 4.0

บูรณาการการขับเคลื่อนประเทศไทย
โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.

ในรายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560

รายละเอียดงาน : การประชุมระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ กับสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ 2560 Civil Service International Conference 2017

1) หลักการและเหตุผล

กิจกรรมสำหรับผู้เคยเข้าร่วมโครงการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ ๒ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

CLICKแสดงความจำนงเข้าร่วมแบบตอบรับกิจกรรมสำหรับผู้เคยเข้าร่วมโครงการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ ๒ ปี

วันที่ ๗ - ๘ กันยายน 2560 ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

หมายเหตุ
๑. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสำนักงาน ก.พ.จะแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซด์สำนักงาน ก.พ. ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
๒. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์นักบริหารระดับสูง  นางสาวรัฐนันท์ กิจเปรื่อง / นายพรสิริ วงศ์อนันต์ โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๖๑, ๖๘๐๒

ประชุม ก. ครั้งที่ 3 เรื่อง การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ 2560

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 คณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ 2560 ครั้งที่ 3 (ระดับผู้แทนคณะกรรมการองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ) จำนวน 14 หน่วยงาน เพื่อพิจารณาความเห็นต่อร่างมาตรฐานทางจริยธรรม 3 ส่วน ได้แก่ ด้านสาระ ด้านกลไก และ ด้านสภาพบังคับที่คณะกรรมการองค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทเสนอ โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยท่านประวีณ ณ นคร พล.ต.ท.อาจิณ โชติวงศ์ และนายอดุล จันทรศักดิ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ รกพ.ชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. และประธานคณะทำงานฯ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวินัย เข้าร่วมประชุม

อ.ก.พ.จริยธรรมและ อ.ก.พ.วินัย ร่วมพิจารณาร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเตรียมเสนอ ก.พ. เดือนนี้

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ก.ค. และ 17 ก.ค. 2560 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักมาตรฐานวินัย และคณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ สำนักงาน ก.พ. จัดประชุมร่วมระหว่าง อ.ก.พ.วิสามัญว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาดและ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ เพื่อพิจารณาข้อสรุปจากที่ประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนหน่วยงานองค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคลประเภทต่างๆ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานทางจริยธรรมในส่วนของ "สาระ" "กลไก" และ "สภาพบังคับ" ดังนี้
1. "สาระ" ของมาตรฐานทางจริยธรรม ประกอบด้วย
     1. ซื่อสัตย์สุจริต
     2. รับผิดชอบต่อหน้าที่
     3. ไม่เลือกปฏิบัติ
      4. กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
      5. มุ่งผลสัมฤทธิ์
      6. มีจิตสาธารณะ
      7. เป็นต้นแบบของสังคม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการติดตามการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

CLICKแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการติดตามการใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรัฐบาล

วันที่ ๒๔ – ๒๕ สิ งหำคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแคนทารี่ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๑. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสำนักงาน ก.พ.จะแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซด์สำนักงาน ก.พ. ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
๒. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์นักบริหารระดับสูง  นางสาวรัฐนันท์ กิจเปรื่อง / นายพรสิริ วงศ์อนันต์ โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๖๑, ๖๘๐๒

****CLICKแบบประเมินกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการติดตามการใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรัฐบาล****

รมต. สุวิทย์ติวเข้ม ผู้นำภาครัฐ บูรณาการความร่วมมือกับเอกชน ในหลักสูตร ป.ย.ป. 2/1 ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สำนักงาน ก.พ. จัดเวทีให้ผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมอง
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ผ่านหลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับรองอธิบดีและเทียบเท่า (ป.ย.ป.2/1) โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) มาให้ข้อเสนอแนะพร้อมผลักดันการทำงานแบบบูรณาการโดยใช้กลไก ป.ย.ป. ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

 

Pages