ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

งานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (17 พ.ค. 61)

คณะทำงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดงานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ภายใต้แนวคิด “D power 3: Digital Government Skills Development for Digital Public Officers to Transform Digital Government”  ขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 7 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงถึงวัตถุประสงค์  เป้าหมาย และแนวทางในการจัดทำรายละเอียดทักษะด้านดิจิทัลที่จะนำมาให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้ใช้เป็นกรอบการพัฒนาเพื่อให้เท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0

Public Hearing เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการต่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการในราชการฝ่ายพลเรือน รวม 5 ฉบับ สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ร้องขอ

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการร่างกฎหมายและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้

ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2560

 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ความคืบหน้าการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม

1. การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)

    ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563   - ระเบียบวาระการประชุม -     - รายงานการประชุม - 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม กำหนดให้ "รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว"

ก.พ. ก.พ.ร. ก้าวไปด้วยกัน ขับเคลื่อนประเทศไทย : ราชการ 4.0

สำนักงาน ก.พ. และ ก.พ.ร บูรณาการแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน ก.พ. นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. และนายนครเขตต์ สุทธปรีดา รองเลขาธิการ ก.พ.ร. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. และ ก.พ.ร หารือร่วมกัน เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ เรื่องการปรับโครงสร้างส่วนราชการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (หลักสูตร ป.ย.ป. 1 และ ป.ย.ป. 2)

 

ความร่วมมือการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลผู้สอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ “ภาค ก” ระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับหน่วยงานของรัฐ ๕ แห่ง

สำนักงาน ก.พ. จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. กับหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานศาลปกครอง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สร้างความพร้อมปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล : ยกระดับขีดความสามารถเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการทํางานและการให้บริการของรัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ร่วมกันจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ” เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Roadmap 2017)

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้าร่วมการฝึกอบรมและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ได้แนบหนังสือเชิญ (99 ส่วนราชการ) และ เอกสารรายละเอียดกรอบการฝึกอบรมและพัฒนาฯ มาพร้อมกันนี้

 

โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนหลักสูตรที่สนใจได้ที่

 

การบูรณาการความร่วมมือสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมก่อนเข้ารับราชการ

 

สำนักงาน ก.พ. และ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมก่อนเข้ารับราชการ

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วย หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมก่อนเข้ารับราชการ ระหว่างหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. และนายวรานนท์ ปิติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน

Pages