ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คณะข้าราชการระดับสูงจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ได้ให้การต้อนรับคณะข้าราชการระดับสูง ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร NIPA Leadership Training Programme Year of 2016 Batch IV ของศูนย์การศึกษาและการฝึกอบรม กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 35 ราย เพื่อมาศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของสำนักงาน ก.พ. โดยมี นางสาว ภมรพรรณ วงศ์เงิน ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ ให้การต้อนรับ และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคณะฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพงษ์ มาลี นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ บรรยายในหัวข้อ Job Description and Analysis of Civil Servants และ Public Service Delivery เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล 2559

 
 

Click เข้าสู่ โครงการที่ 1

โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2559  
“กิจกรรมเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปีที่ 2”  
ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559
 
*ประกาศรายชื่อผู้สมัครโครงการที่ 1: ดาวน์โหลด
 
ตชด1

 
 

โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล 2559 โครงการที่ 2

 
โครงการที่ 2
โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 
“กิจกรรมการสร้างแนวกันไฟ ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย”

 

โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล 2559 โครงการที่ 1


 
โครงการที่ 1
โครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2559  
“กิจกรรมเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปีที่ 2”  

แบบสอบถามเรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2559

สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/87 ลงวันที่  2 พฤษภาคม 2559
 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการกรอกแบบสอบถามเรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เรียน   (หัวหน้าส่วนราชการ)
 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถามเรื่องการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 
ด้วยมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยไม่ต้องดำเนินการสอบแข่งขันตามมาตรา 53 ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ซึ่ง ก.พ. ได้กำหนดกรณีเหตุพิเศษเพื่อให้ส่วนราชการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการไว้ตามหนังสือที่อ้างถึง 
 

สนร. เยอรมนีจัดการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในเยอรมนี ครั้งที่ 2 ณ เมือง Hausen-Roth

ตามที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (สนร. เยอรมนี) ได้จัดการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในเยอรมนี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2559 ณ โรงแรม Rhön Park Hotel ณ เมือง Hausen-Roth นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร. เยอรมนี และมีนักเรียนทุนรัฐบาลทุกทุนและนักเรียนทุนอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของ สนร. เดินทางมาร่วมงานประชุมในครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 158 คน
 
เริ่มต้นอย่างคึกคัก เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เม.ย. 59 นักเรียนทุนทยอยเดินทางมาจากเมืองที่ศึกษาทั่วประเทศมายังจุดนัดหมายแรกที่สถานีรถไฟหลักเมืองฟูลด้า (Fulda) และเดินทางขึ้นรถรับส่งต่อไปยังสถานที่จัดประชุม ณ โรงแรม Rhön Park Hotel ณ เมือง Hausen-Roth เพื่อลงทะเบียน รับประทานอาหารเย็น และทยอยเข้าที่พัก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ต่อไป
 

จิตสาธารณะของคนรุ่นใหม่กับความสนใจเข้ารับราชการ

ขอเชิญเข้าร่วมตอบแบบสำรวจความสนใจในการประกอบอาชีพของคนรุ่นใหม่ ได้ที่ http://bit.ly/26ncK5Q 

หมายเหตุ ระบบจะปฏิบัติการได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อเปิดใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ google Chrome 

การประชุมชี้แจงส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐในการ เตรียมกำลังคนคุณภาพ

CLICK ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐในการเตรียมกำลังคนคุณภาพ

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมบางกอกชฎา ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม ชั้น ๒ อาคาร ๓ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

กิจกรรม Thailand - Singapore Talent Networking Lunch (สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่)

          ประเทศสิงคโปร์ได้ดำเนินโครงการ Public Service Leadership Programme (PSLP) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาข้าราชการสิงคโปร์รุ่นใหม่ผู้มีศักยภาพ ทั้งนี้ กิจกรรมส่วนหนึ่งของการพัฒนาภายใต้โครงการดังกล่าวคือการศึกษาดูงานในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อปี พ.ศ.2554 ข้าราชการภายใต้โครงการดังกล่าวได้เดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทยและทางสถานทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวและข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้พบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองร่วมกัน

          ในปี พ.ศ. 2559 นี้ ข้าราชการรุ่นใหม่ภายใต้โครงการดังกล่าวมีกำหนดเดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทย ซึ่งทางสถานทูตฯ ได้ประสานมายังสำนักงาน ก.พ. เพื่อขอเรียนเชิญข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง องค์ความรู้ แนวคิดและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 12.15 – 13.45 น. ณ โรงแรมอมรา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

         ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง link ด้านล่าง ภายในวันที่ 29 เมษายน 2559 (รายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารแนบ)

Pages