ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงหรือผู้สอนงานข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

อ้างถึงหนังสือ ที่ นร 1003/104  ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงหรือผู้สอนงานข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศกำหนดรับสมัครสอบ Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (OJSAT)
เปิดรับสมัครสอบ Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) ครั้งที่ 2ประจำปี 2563 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่จะไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นในระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่สนใจจะทดสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่น (ผลการสอบสามารถนำไปประกอบการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท/เอก ประเภทนักศึกษาวิจัยในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามที่กำหนด) 

โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2563

สมัครได้ที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ฯ โทร. 02-357-1241/-5 หรือ องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น โทร. 02-611-7057

สำนักงาน ก.พ. ประกาศขยายเวลาการอัปโหลดรูปถ่ายการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักงาน ก.พ. ประกาศขยายเวลาการอัปโหลดรูปถ่ายการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งแบบ e-Exam และ Paper & Pencil ค่ะ

ติดตามรายละเอียดและข่าวสารการสอบได้ที่
www.ocsc.go.th
ocsc2.job.thai.com

ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563 (ใหม่!)

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. อาจปรับแผนดำเนินกิจกรรมการสอบได้ตามความเหมาะสม และสำหรับรายละเอียดอื่น ๆ สำนักงาน ก.พ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ติดตามรายละเอียดและข่าวสารการสอบได้ที่ job2.ocsc.go.th

จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563) เปิดให้อ่านและดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ท่านสามารถติดตามอ่านจุลสาร ก.พ.ค. News ฉบับที่ 2/2563 ได้ที่
https://mspc.ocsc.go.th/กพค/KM/กพค-news

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงในเวลาทำการได้ที่ สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม อาคาร 1 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หรือติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่ 02 547 1000 ต่อ 6980 หรือ 6981

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำรวจความเห็นต่อร่างระเบียบ ก.ม.จ.

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานของรัฐเพื่อจัดทำร่างระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ....

คลิ๊กให้ความเห็น  +++แบบสำรวจความคิดเห็น+++

สำนักงาน ก.พ. ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และสละเวลาในการตอบแบบสำรวจครั้งนี้

 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมแบบ Online interactive

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
กำลังเปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมแบบ Online interactive

ถาม – ตอบกับผู้สอน โดยใช้ Google Hangout Meet
จำนวน 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตร “ฝ่าวิกฤติ มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรดิจิทัลยุคใหม่อย่างยั่งยืน"
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เรียน 3 วัน ราคา 2,400.- บาท (มีประกาศนียบัตร) 

รายละเอียดเพิ่มเติม  ดูได้ที่  http://igpthai.org/crisis2digital/index03.html

ดาวน์โหลดใบสมัคร  ได้ที่  http://igpthai.org/crisis2digital/download0.html

 2. “หลักสูตรหลักและขั้นตอนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล
(Data Governance) มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลที่ยั่งยืน”
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เรียน 1 วัน ราคา 800.- บาท (มีประกาศนียบัตร) 

Pages