ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 

 

 

*หมายเหตุ : ข้าราชการสามารถตอบแบบสำรวจในฐานะประชาชนผู้รับบริการได้

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ประเภททุน

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ประเภททุน

1. ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ทุน
โดยมีกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2565

2. ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมทางวิชาการนานาชาติ จำนวน 10 ทุน
โดยมีกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 29 กรกฎาคม 2565

ทั้งนี้ ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถ download แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่

https://www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องยุทธนาธิการ ชั้น 2 ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไขย เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยเป็นการประชุมแบบผสมผสานผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์

โอกาสนี้ เลขาธิการ ก.พ. ได้กล่าวแนะนำปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม และกล่าวแนะนำหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 13 ราย 
หลังจากนั้น ปลัดกระทรวงกลาโหมได้แนะนำคณะผู้บริหาร รายงานภารกิจสำคัญ สรุปผลงานสำคัญ และนำเสนอประเด็นที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสนับสนุน และขอความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ

ขอเชิญรับชมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการทำงาน การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ และการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ : โครงการนำร่องเพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production S

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญรับชมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการทำงาน การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ และการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ : โครงการนำร่องเพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) ในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ระหว่าง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 12.15 น. เป็นต้นไป

ผ่านทาง Youtube Live และ Facebook Live at สำนักงาน ก.พ.
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการและสนับสนุนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้สามารถบริหารและพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน โครงสร้างหน่วยงานและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติภายใต้บริบทการทำงานใหม่ที่มีความท้าทายให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ตามลิงก์ที่ปรากฏด้านล่าง

https://file.job.thai.com/prakad/ocsc/ocsc_337

 

สรุปรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีคุณสมบัติเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ใหม่ ซึ่งพร้อมเปิดให้ข้าราชการและผู้สนใจเข้าอบรมในหลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้

บอกลาบ้านเก่า ต้อนรับสู่บ้านใหม่ !!

 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ใหม่ ซึ่งพร้อมเปิดให้ข้าราชการและผู้สนใจเข้าอบรมในหลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้

 มาร่วมสร้าง Community แห่งการเรียนรู้ให้อบอุ่นไปด้วยกันที่ https://learningportal.ocsc.go.th

#OCSC

ข้อแนะนำสำหรับ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ในการกำหนดองค์ประกอบการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ (ตาม กฎ ก.พ. มาตรา 63 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง)

ข้อแนะนำสำหรับ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง
ในการกำหนดองค์ประกอบการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ
(ตาม กฎ ก.พ. มาตรา 63 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง)

 ท่านสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ และ กฎ ก.พ. มาตรา 63 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ได้ที่: https://www.ocsc.go.th/bmpa

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งอัปเดตหมายเลขโทรศัพท์และช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในของสำนักงาน ก.พ. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งอัปเดตหมายเลขโทรศัพท์และช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในของสำนักงาน ก.พ. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
* โดยหมายเลขโทรศัพท์ภายในดังกล่าว จะถูกโอนไปยังโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่โดยตรง เพื่อความสะดวกในการติดต่อของผู้รับบริการค่ะ ทั้งนี้ อาจใช้เวลารอสายสักครู่หนึ่งเพื่อการโอนสาย

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลใหม่อีก 1 ช่องทาง!! ได้แก่ ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงาน ก.พ.
>>> หมายเลขโทรศัพท์ 0 2975 5545 <<<
ซึ่งเป็นช่องทางสำหรับให้บริการข้อมูลและรับเรื่องส่งต่อแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ
 

 

การสัมมนาร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อชี้แจงการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรม บทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนงานจริยธรรม และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

             ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จัดการสัมมนาร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนราชการและจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ยังผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ตามแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี

Pages