ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ (ดำเนินการ ๑ มิถุนายน และ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)

 

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ PWT   >>>>คลิกที่นี่<<<<<<

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อคนที่รัก ลดการเดินทาง ลดการแพร่ระบาด COVID-19 หน่วยงานรัฐ เปิดให้บริการผ่านระบบ e-service กว่า 280 งาน ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อคนที่รัก
ลดการเดินทาง ลดการแพร่ระบาด COVID-19
หน่วยงานรัฐ เปิดให้บริการผ่านระบบ e-service กว่า 280 งาน ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ
https://www.opdc.go.th/content/NjE4MQ

ตัวอย่างงานบริการ e-Service ของรัฐ
บริการเพื่อประชาชน เช่น

เสียภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก  
https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf#

ยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 
https://epit.rd.go.th/publish/index.php

ขอบัตรประจำตัวคนพิการ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
http://ecard.dep.go.th/nep_card/application/index_self.php

จองคิวพบแพทย์  กรมสุขภาพจิต 
https://www.dmh.go.th/apps_line/q/q.asp

แบบสอบถามความคืบหน้าในการดำเนินการตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการทบทวนแผนการดำเนินการดังกล่าว จึงมีความประสงค์เก็บข้อมูลความคืบหน้าของส่วนราชการในการดำเนินการคัดเลือกโดยขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการตอบ  แบบสอบถาม  ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่นางสาวปาณพร สมบัติเปี่ยม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๖๕ หรือ

๐๘ ๓๖๓๙ ๖๓๙๙ หรือที่อีเมล panaporn.ocsc@gmail.com

วารสารข้าราชการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563

วารสารข้าราชการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563
"แนวโน้ม HR ที่น่าจับตาในปี ค.ศ. 2020 (HR Trends In 2020)"

สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://www.ocsc.go.th/node/6082

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563

โอวาท ของ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วยวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมทั้งจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วนราชการ การให้บริการประชาชน และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ขอความอนุเคราะห์ทำแบบสำรวจความพร้อมในการดำเนินการโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ "ส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์"

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๔ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๔ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับข้าราชการผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องทองกวาว ๑ ชั้น ๒ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. กล่าวเปิดโครงการ

Pages