ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบฟอร์มข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ( update ปี 2566 )

แบบฟอร์มที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงอื่น ๆ ยกเว้นกระทรวงศึกษาธิการ
แบบฟอร์มที่ 2 ส่วนราชการที่มีเฉพาะข้าราชการพลเรือนสามัญ
แบบฟอร์มที่ 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แบบฟอร์มที่ 4 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบฟอร์มที่ 5 ส่วนราชการที่มีทั้งข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการครู
แบบฟอร์มที่ 6-1 ส่วนราชการที่มีเฉพาะข้าราชการครู
แบบฟอร์มที่ 6-2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แบบฟอร์มที่ 6-3 มหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มที่ 6-4 สำนักงานอัยการสูงสุด
แบบฟอร์มที่ 7-1 สำนักงานศาลปกครอง
แบบฟอร์มที่ 7-2 สำนักงานศาลยุติธรรม
แบบฟอร์มที่ 7-3 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
แบบฟอร์มที่ 7-4 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
แบบฟอร์มที่ 8 ส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม
แบบฟอร์มที่ 9-1 กรุงเทพมหานคร
แบบฟอร์มที่ 9-2 สภาผู้แทนราษฎร/วุฒิสภา
แบบฟอร์มที่ 9-3 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

 

 

แบบแสดงแผนการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในอัตราข้าราชการตั้งใหม่ที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

 

แบบสำรวจตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามแนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560