ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบแสดงแผนการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในอัตราข้าราชการตั้งใหม่ที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

 

แบบสำรวจตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามแนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560