ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบฟอร์มข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ( update ปี 2563 )

 1. สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงอื่น ๆ ยกเว้น ก.ศึกษา

 2. สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา

 3. สำนักงานปลัดกระทรวงอื่น ๆ ยกเว้น ก.ศึกษา

 4. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา

 5. ส่วนราชการที่มีเฉพาะข้าราชการพลเรือน

 6. ส่วนราชการที่มีเฉพาะข้าราชการครู

 7. ส่วนราชการที่มีทั้งข้าราชการพลเรือนและครู

 8. มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ราชมงคล และปทุมวัน

 9. ส่วนราชการสังกัดกลาโหม

 10. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 11. สภาผู้แทนราษฎร

 12. วุฒิสภา

 13. สิทธิมนุษยชน

 14. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

 15. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

 16. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ยกเว้นศาลยุติธรรม

 17. ศาลยุติธรรม

 18. อัยการ

 19. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 20. องค์การบริหารส่วนตำบล

 21. พนักงานเทศบาลสามัญ

 22. พนักงานครูเทศบาล

 23. ศาลปกครอง

 24. ศาลรัฐธรรมนูญ

 

 

แบบแสดงแผนการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในอัตราข้าราชการตั้งใหม่ที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

 

แบบสำรวจตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามแนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560