ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง ปี เลขที่หนังสือ เลข ว เช่น ว20/2554 นร 1006/ว6
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ว27/2566 | เลขที่หนังสือ : นร 1004/ว27 | ปีที่ออกหนังสือ : 2566
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว 27/2566, PDF icon สรุปสาระสำคัญ ว 27/2566, Microsoft Office document icon สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ว 27/2566
การบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานสูง เข้ารับราชการ
ว23/2566 | เลขที่หนังสือ : นร 1004/ว23 | ปีที่ออกหนังสือ : 2566
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว 23/2566, Microsoft Office document icon แบบรายงาน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566
ว17/2566 | เลขที่หนังสือ : 1001/ว17 | ปีที่ออกหนังสือ : 2566
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว 17/2566, PDF icon กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566
แนวทางการลงโทษข้าราชการที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ว16/2566 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว 16 | ปีที่ออกหนังสือ : 2566
ไฟล์ประกอบ : PDF: ว16/2566

Pages

ค้นหาข้อกฎหมาย ?

หากท่านต้องการค้นหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายอื่นๆของสำนักงาน ก.พ. กรุณาใช้ระบบ คลังข้อกฎหมาย เพื่อการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น