ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2566
Document type: 
โบชัวร์ แผ่นพับ ..

การขยายเวลาการศึกษา

การขยายเวลาศึกษาต่อ สามารถกระทำได้โดยยื่นเรื่องขอขยายเวลาศึกษาต่อพร้อมด้วยคำชี้แจง และเหตุความจำเป็นที่ขอขยายเวลาศึกษา โดยส่งไปยัง สนร. ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบกำหนดเวลาสิ้นสุดการรับทุนเอกสารที่ใช้ประกอบในการขออุมัติขยายเวลา ศึกษาต่อ มีดังนี้

–  คำร้องขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อแบบขอลาศึกษาต่อ – คำร้องเรื่องการขอขยายเวลา PDF

–  Student’s Progress Report and Supporting Letter to Accompany for an Extension -Form Extension1.1 PDF

–  Progress Report: รายงานผลการศึกษา Thai Government Scholarship Post Graduate Student’s Progress Report – Form Progress  PDF

– แนบ CoE ของหลักสูตรปัจจุบัน

– หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีนักเรียนทุนปริญญาเอก)

  • หมาย เหตุ: หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องอยู่ศึกษาต่อไป และสถานภาพการเป็นนักศึกษา ซึ่งสามารถขอได้จาก Student Office/ Graduate Office/ Admission Office/ Research Office ซึ่งเนื้อความในจดหมายควรระบุระยะเวลาที่ นทร. เริ่มลงทะเบียนและระยะเวลาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา และในกรณีที่ นทร. จะต้องรอส่งวิทยานิพนธ์ หรือส่งวิทยานิพนธ์แล้ว แต่จำเป็นจะต้องรอผลการตรวจวิทยานิพนธ์ (ระดับ ป.โท และ ป.เอก) และการสอบปากเปล่าป้องกันวิทยานิพนธ์ Viva (ระดับ ป.เอก) นั้น ควรจะมีระยะเวลาที่ระบุชัดเจน และระยะเวลาที่คาดการว่าจะต้องสอบป้องกันฯ ที่ชัดเจน ส่วนกรณีที่สอบป้องกันฯ แล้ว แต่ยังไม่ผ่าน จำเป็นที่จะต้องแก้ไขนั้น ควรระบุระยะเวลาที่จะต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไว้ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำหนดระยะเวลาการศึกษาด้วยทุนรัฐบาล ณ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ ไว้ดังนี้

ปริญญาตรี

3 ปี
(ไม่รวมการเรียนภาษาอังกฤษ และ A level ของนักเรียนทุนระดับมัธยมฯ)

ปริญญาตรี-โท

4 ปี

ปริญญาโท

2 ปี

ปริญญาโท-เอก

6 ปี

ปริญญาเอก

4 ปี

 

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)