ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปี 2555

คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ 2555

alt
-------------------------------------------------------------------

ปี 2552

-------------------------------------------------------------------
ปี 2551
 
 
-------------------------------------------------------------------
ปี 2548
 
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงานราชการ
       * สารบัญ

-------------------------------------------------------------------

ปี 2547

คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ

ปกหน้า ปกหลัง

คำนำ สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความเป็นมา

ส่วนที่ 2 ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ

ส่วนที่ 3 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเปรียบเทียบ 

ส่วนที่ 5 คำถาม-คำตอบ พนักงานราชการ

-------------------------------------------------------------------

เอกสารอื่นๆ

  • เอกสารนำเสนอในการประชุมชี้แจงส่วนราชการ เรื่อง ระบบพนักงานราชการสู่ทางปฏิบัติ

ข้อมูลเปรียบเทียบเจ้าหน้าที่ของรัฐ 5 ประเภท

ระบบตำแหน่ง

ระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

ระบบสรรหาและเลือกสรร

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

วินัยและสัญญาจ้าง