ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
แสดงผล 1 - 50 จากทั้งหมด 249 สายงาน
#
รหัสตำแหน่งsort descending
ชื่อสายงาน
ประเภทสายงาน
1 1-1-001 บริหาร สายงานประเภทบริหาร
2 1-1-002 บริหารงานปกครอง สายงานประเภทบริหาร
3 1-1-003 บริหารการทูต สายงานประเภทบริหาร
4 1-1-004 ตรวจราชการกระทรวง สายงานประเภทบริหาร
5 2-1-001 อำนวยการ สายงานประเภทอำนวยการ
6 2-1-002 อำนวยการเฉพาะด้าน สายงานประเภทอำนวยการ
7 2-1-003 ตรวจราชการกรม สายงานประเภทอำนวยการ
8 3-1-001 นักกฎหมายกฤษฎีกา สายงานประเภทวิชาการ
9 3-1-002 การทูต สายงานประเภทวิชาการ
10 3-1-003 คุมประพฤติ สายงานประเภทวิชาการ
11 3-1-004 จัดการงานทั่วไป สายงานประเภทวิชาการ
12 3-1-005 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ สายงานประเภทวิชาการ
13 3-1-006 ทรัพยากรบุคคล สายงานประเภทวิชาการ
14 3-1-007 ทะเบียนวิชาชีพ สายงานประเภทวิชาการ
15 3-1-008 นิติการ สายงานประเภทวิชาการ
16 3-1-009 ปฏิบัติการปกครอง สายงานประเภทวิชาการ
17 3-1-010 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สายงานประเภทวิชาการ
18 3-1-011 พัฒนาระบบราชการ สายงานประเภทวิชาการ
19 3-1-012 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สายงานประเภทวิชาการ
20 3-1-013 วิชาการคอมพิวเตอร์ สายงานประเภทวิชาการ
21 3-1-014 วิชาการทัณฑวิทยา สายงานประเภทวิชาการ
22 3-1-015 วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานประเภทวิชาการ
23 3-1-016 วิชาการพัสดุ สายงานประเภทวิชาการ
24 3-1-017 วิชาการยุติธรรม สายงานประเภทวิชาการ
25 3-1-018 วิชาการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานประเภทวิชาการ
26 3-1-019 วิชาการสถิติ สายงานประเภทวิชาการ
27 3-1-020 วิเทศสหการ สายงานประเภทวิชาการ
28 3-1-021 วิเทศสัมพันธ์ สายงานประเภทวิชาการ
29 3-1-022 สืบสวนสอบสวน สายงานประเภทวิชาการ
30 3-1-023 อาลักษณ์ สายงานประเภทวิชาการ
31 3-2-001 เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สายงานประเภทวิชาการ
32 3-2-002 ตรวจสอบภาษี สายงานประเภทวิชาการ
33 3-2-003 วิเคราะห์งบประมาณ สายงานประเภทวิชาการ
34 3-2-004 วิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ สายงานประเภทวิชาการ
35 3-2-005 วิชาการคลัง สายงานประเภทวิชาการ
36 3-2-006 วิชาการเงินและบัญชี สายงานประเภทวิชาการ
37 3-2-007 วิชาการชั่งตวงวัด สายงานประเภทวิชาการ
38 3-2-008 วิชาการตรวจสอบบัญชี สายงานประเภทวิชาการ
39 3-2-009 วิชาการตรวจสอบภายใน สายงานประเภทวิชาการ
40 3-2-010 วิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร สายงานประเภทวิชาการ
41 3-2-011 วิชาการทรัพยากรธรณี สายงานประเภทวิชาการ
42 3-2-012 วิชาการบัญชี สายงานประเภทวิชาการ
43 3-2-013 วิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สายงานประเภทวิชาการ
44 3-2-014 วิชาการพาณิชย์ สายงานประเภทวิชาการ
45 3-2-015 วิชาการภาษี สายงานประเภทวิชาการ
46 3-2-016 วิชาการมาตรฐาน สายงานประเภทวิชาการ
47 3-2-017 วิชาการศุลกากร สายงานประเภทวิชาการ
48 3-2-018 วิชาการเศรษฐกิจ สายงานประเภทวิชาการ
49 3-2-019 วิชาการส่งเสริมการลงทุน สายงานประเภทวิชาการ
50 3-2-020 วิชาการสรรพสามิต สายงานประเภทวิชาการ

Pages