ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คลังข้อกฎหมาย.

ระบบคลังข้อกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งหมด

ระบบค้นหาข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

# ประเภท ปี เรื่อง
1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน   2551   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน   2535   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535