ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2561

!!!UPDATE!!! สำนักงาน ก.พ. ได้สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2561 เรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการสามารถ download ได้ที่ link ด้านล่างนี้ (ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561)

ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า
ครั้งที่ 2/2561 ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 - 13.00 น. ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดต่างๆ สามารถ download ได้ที่ link ด้านล่างนี้

Pages