ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 3/2558

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2558 ณ กระทรวงการคลัง

(๑) สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (download เอกสารได้ที่ Link ข้างล่าง)

!! ด่วนที่สุด !! (๒) แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของส่วนราชการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (download เอกสารได้ที่ Link ข้างล่าง)

!! UPDATE !! (๓) รายงานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2558 ณ กระทรวงการคลัง 

                        (download เอกสารได้ที่ Link ข้างล่าง)

      

Pages