ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ

 
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ
 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/411 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. กำหนดการกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ
2. รายชื่อผู้รับทุนฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเภทข่าว: 

Pages