ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมชี้แจงส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐในการ เตรียมกำลังคนคุณภาพ

CLICK ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐในการเตรียมกำลังคนคุณภาพ

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมบางกอกชฎา ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม ชั้น ๒ อาคาร ๓ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

Pages