ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมผู้ประสานงานหลัก ก.พ. อาเซียน ปี 2015 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

               สำนักงาน ก.พ. จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้ประสานงานหลัก ก.พ. อาเซียน ปี 2015” ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เพลินจิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำร่างแผนงาน ก.พ. อาเซียน ค.ศ. 2016-2020 สำหรับใช้เป็นแนวทางการทำงานร่วมกันภายหลังการเข้าสู่ประชาคม

               การประชุมดังกล่าวจะเป็นกลไกในการสร้างให้เกิดการสร้างกระบวนการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อใจ เสริมสร้างประสิทธิผลในการทำงาน และนำไปสู่ความสัมพันธ์ของประเทศสมาชิกที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ คณะผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการอาเซียน ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนพลัสสามประจำประเทศไทย และผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ

Pages