ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจ (สำหรับข้าราชการ) ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ

แบบสำรวจ (สำหรับข้าราชการ)
ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ
      สำนักงาน ก.พ. ได้ออกแบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของส่วนราชการและข้าราชการ ไปศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนานโยบาย มาตรการ และแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญที่เหมาะสมกับบริบทการทำงานของข้าราชการพลเรือนสามัญในอนาคต เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งกำหนดให้การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำนักงาน ก.พ.
มกราคม 2564

Pages