ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ่านมา

สามารถรับชมย้อนหลังกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึก เสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ จังหวัดนนทบุรี

Link : รับชมย้อนหลัง กิจกรรมฯ วันที่ 22 กันยายน 2566 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ.
https://youtu.be/2ff-BC4g4IY

ดาวน์โหลดเอกสารของวิทยากร รวมทั้งเอกสารประกอบการบรรยาย
https://shorturl.ocsc.go.th/qr/Regis22
https://shorturl.ocsc.go.th/qr/Regis22Zoom

Pages