ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 2 – 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ฯ โดยมีนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมพิธี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 ขอให้ข้าราชการพลเรือนยึดมั่นในพระราโชวาทอยู่ 2 อย่าง คือผลประโยชน์ของแผ่นดิน และความถูกต้องเป็นธรรม เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติราชการ และได้มอบตราสัญลักษณ์วันข้าราชการพลเรือนแก่เจ้าภาพจัดงานฯ ในปีต่อไป ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นได้มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 619 คน 

ประเภทข่าว: 

Pages