ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยบูรพา

                 สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) (รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดดำเนินการ) ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. กล่าวเปิดการอบรม นายเกียรติศักดิ์  ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา ผู้แทนเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับในนามภาคีพันธมิตร นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี ผู้แทนจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดชลบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับในนามหน่วยงานผู้ดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมโพเมโล  โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ท แอน สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเภทข่าว: 

Pages