ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบสมัคร/บัตรประจำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com หัวข้อ “ค้นหาแบบฟอร์มใบสมัคร”

ทั้งนี้ โปรดนำใบสมัคร/บัตรประจำตัวสอบซึ่งติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัคร/บัตรประจำตัวสอบให้ครบถ้วนมายื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ประเภทข่าว: 

ชมรมทุนคิงส์ (ทุนเล่าเรียนหลวง) มอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด” ให้โรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ตัวแทนชมรมทุนคิงส์ (ทุนเล่าเรียนหลวง) ได้เข้ามอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด*” จำนวน 6,000 เล่ม  ให้โรงเรียนมัธยม ทั่วประเทศ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีรองเลขาฯ นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ เป็นผู้รับมอบ ในโอกาสนี้ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงได้ปวารณาตัวเป็นอาสาสมัครช่วยงานพัฒนาการศึกษาของ สพฐ. อีกด้วย

ชมรมฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือ "ชีวิตที่ดีที่สุด" จากธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ ในงานปฏิบัติธรรมที่ชมรมฯ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 “ชีวิตที่ดีที่สุด” เป็นหนังสือธรรมที่อ่านง่าย อักขระใหญ่พร้อมจับประเด็นที่ขอบหน้า อ่าน e-book ได้ที่ http://www.ocsc.go.th/blog/2017/11/หนังสือ-ชีวิตที่http://www.ocsc.go.th/blog/2017/11/หนังสือ-ชีวิตที่ดีที่สุด-จัดทำโดย-ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงดีที่สุด-จัดทำโดย-ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นำร่องพัฒนานักยุทธศาสตร์ เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาลด้วยกลุ่มกำลังคนคุณภาพ

โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์ เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ นี้ เป็นมิติใหม่ของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำนักงาน ก.พ. โดยการเคลื่อนย้ายกำลังคนข้ามหน่วยงาน ตอบโจทย์/ภารกิจของรัฐบาล รวมทั้งมีการ matching ศักยภาพและความสามารถรายบุคคลให้สอดคล้องกับงาน/โจทย์/ภารกิจเพื่อให้ศักยภาพของบุคคลได้รับการต่อยอดในบริบทของการทำงานยุคปฏิรูป โดยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จัดเป็นโครงการนำร่อง เป็นที่แรก

ประเภทข่าว: 

Pages