ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ก.พ.
(Privacy Protection Policy of OCSC)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. เช่น www.ocsc.go.th , job.ocsc.go.th , thaihrhub.ocsc.go.th ไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงาน ก.พ. จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. เท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการบางประเภท การลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งจะมีการเก็บบันทึกการเข้าออกโดยอัตโนมัติ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงาน ก.พ. จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของสำนักงาน ก.พ. หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดี สำนักงาน ก.พ. จะใช้ข้อมูลของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อปรับปรุงบริการของสำนักงาน ก.พ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

สำนักงาน ก.พ. จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้เก็บบันทึกไว้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่

  • สำนักงาน ก.พ. ได้รับความยินยอมจากท่าน
  • การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
  • การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ก.พ. จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น การเสนอขายทางโทรศัพท์ หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ของสินค้าอื่นๆ เป็นต้น

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงาน ก.พ. มีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยใช้วิธีการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

สำนักงาน ก.พ. ได้จำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคไว้เพียงข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้างที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ในนามของสำนักงาน ก.พ. บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และอาจถูกเลิกจ้าง และดำเนินคดีทางอาญา หากฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

สำนักงาน ก.พ. อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นสำนักงาน ก.พ. จึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้บริการเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.

ข้อแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยและความลับ

รายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงท่านในฐานะผู้ ใช้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่สำนักงาน ก.พ. เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะมีความปลอดภัย

  1. หมายเลขประจำ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) หลังจากท่านสมัครและลงทะเบียนกับบริการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับหมายเลขประจำตัวและรหัสผ่าน (Password) ซึ่งใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ สำนักงาน ก.พ. จะทราบหมายเลขประจำตัวของท่านแต่จะไม่ทราบรหัสผ่านของท่าน ท่านมีหน้าที่รักษารหัสผ่านของท่านอย่างเคร่งครัด โดยไม่เปิดเผยหมายเลขประจำตัวและรหัสผ่านของท่านแก่ บุคคลอื่น ทั้งนี้ ท่านควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ และทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้ว ท่านควรคลิก “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีของท่านได้
  2. คุกกี้ (Cookies) เป็นกระบวนการเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ได้สะดวกขึ้น คุกกี้มีประโยชน์สำหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลัง คุกกี้จะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านเรียกดูเว็บ หลังจากที่ท่านเลิกใช้งานโปรแกรมแล้ว คุกกี้บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบไฟล์ หรืออาจจะหมดอายุ หรือไม่มีการเก็บ ท่านสามารถปรับโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของท่านให้รองรับการทำงานของคุกกี้หรือไม่ก็ได้

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับสำนักงาน ก.พ.

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ สำนักงาน ก.พ. ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ สำนักงาน ก.พ. ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ สำนักงาน ก.พ. ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
เว็บไซต์ : http://www.ocsc.go.th
ที่อยู่ : 47/111 ถนนติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0 2547 1080
โทรสาร : 0 2547 1081
e-mail : infowebmaster@ocsc.go.th