ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Displaying 1451 - 1500 of 2239
เช่น 2015-01-31
เรื่อง: ราคากลางจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายของสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีตกลงราคา
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 14/03/2017 - 10:28
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายของสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง: ร่างรายละเอียดงานจ้างเพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ
ประเภทประกาศ : ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
วันที่ประกาศ : 10/03/2017 - 10:27
เอกสารประกอบ : PDF icon ร่างรายละเอียดงานจ้างเพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมฯ, PDF icon ร่างประกาศ และร่างประกวดราคางานจ้างเพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมฯ
เรื่อง: ราคากลางจ้างเหมานำเอกสารลับไปทำลาย
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 01/03/2017 - 14:42
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างเหมานำเอกสารลับไปทำลาย
เรื่อง: ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 23/01/2017 - 08:32
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง
เรื่อง: ราคากลางจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล โดยวิธีพิเศษ
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 22/12/2016 - 15:04
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล โดยวิธีพิเศษ
เรื่อง: ราคากลางงานจัดซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 11/11/2016 - 13:50
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางงานจัดซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView
เรื่อง: ราคากลางซื้อโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล IBM SPSS Statistics Base โดยวิธีตกลงราคา
ประเภทประกาศ : ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 10/11/2016 - 11:03
เอกสารประกอบ : PDF icon ราคากลางการจัดซื้อโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล IBM SPSS Statistics Base

Pages