ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การกำหนดตำแหน่ง และกรณีศึกษา (เผยแพร่ 2560)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2560
เลขหนังสือเวียน: 
449/2554
เรื่อง: 
ซักซ้อมแนวทางการนำตางรางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญไปใช้สำหรับการกำหนดตำแหน่ง
เลขหนังสือเวียน: 
ว9/2555
เรื่อง: 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
เลขหนังสือเวียน: 
ว1/2541
เรื่อง: 
การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(Chief Information Officer)ประจำกระทรวง ทบวง กรมฯ
เลขหนังสือเวียน: 
ว10/2558
เรื่อง: 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสํามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
AttachmentSize
PDF icon ว10/2558114.51 KB
เลขหนังสือเวียน: 
ว11/2558
เรื่อง: 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
เลขหนังสือเวียน: 
ว25/2552
เรื่อง: 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
AttachmentSize
PDF icon ว25/2552354.37 KB
เลขหนังสือเวียน: 
ว17/2552
เรื่อง: 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
เลขหนังสือเวียน: 
ว4/2555
เรื่อง: 
แนวทางการพิจารณากำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ในภารกิจงานด้านสนับสนุนเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
AttachmentSize
PDF icon ว4/255542.1 KB
เลขหนังสือเวียน: 
ว9/2552
เรื่อง: 
เรื่องการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป
AttachmentSize
PDF icon ว9/2552212.63 KB

Pages