ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กิจกรรมสำหรับผู้เคยเข้าร่วมโครงการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ ๒ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

CLICKแสดงความจำนงเข้าร่วมแบบตอบรับกิจกรรมสำหรับผู้เคยเข้าร่วมโครงการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ ๒ ปี

วันที่ ๗ - ๘ กันยายน 2560 ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

หมายเหตุ
๑. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสำนักงาน ก.พ.จะแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซด์สำนักงาน ก.พ. ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
๒. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์นักบริหารระดับสูง  นางสาวรัฐนันท์ กิจเปรื่อง / นายพรสิริ วงศ์อนันต์ โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๖๑, ๖๘๐๒

กิจกรรม UIS First Date วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

CLICKเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมUIS First Date วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

สำนักงาน ก.พ. มีกำหนดจัดประชุมชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ในส่วนราชการต้นสังกัดแก่ผู้มีสิทธิรับทุนรัฐบาลฯ ข้างต้น ก่อนลงนามในสัญญารับทุนรัฐบาลฯ  ในวันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์  จังหวัดนนทบุรี 

หมายเหตุ

๑. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์นักบริหารระดับสูง   นายพรสิริ วงศ์อนันต์ โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๑๗ / 
นางสาววรรษพร อากาศแจ้ง โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๘๕

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม (หลักสูตร Singapore-Thailand)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Singapore-Thailand Leadership Development Programme

 

ประเภทข่าว: 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการติดตามการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

CLICKแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการติดตามการใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรัฐบาล

วันที่ ๒๔ – ๒๕ สิ งหำคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแคนทารี่ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๑. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสำนักงาน ก.พ.จะแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซด์สำนักงาน ก.พ. ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
๒. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์นักบริหารระดับสูง  นางสาวรัฐนันท์ กิจเปรื่อง / นายพรสิริ วงศ์อนันต์ โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๖๑, ๖๘๐๒

****CLICKแบบประเมินกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการติดตามการใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรัฐบาล****

ผลงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2560

แสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรม UIS Pre-professional ๒ วันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

CLICKแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรม UIS Pre-professional ๒ วันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

๑. มอบหมายให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ราย เป็นผู้ประสานงาน/ผู้ดูแลผู้รับทุนรัฐบาล ในวันที่ ๒๔ มีนาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ส่วนราชการต้นสังกัดและเข้าร่วม
การอบรมและพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับราชการ ครั้งที่ ๒ (UIS Pre-professional 2)
วันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ชวาลันรีสอร์ท  จังหวัดนครปฐม

๒. กรณีหากส่วนราชการได้ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง
ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว ขอได้โปรดพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนทุนรัฐบาลฯ  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

หมายเหตุ   

๑. แสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

แจ้งผลการคัดเลือกผู้ได้รับเข้าฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22

 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้การคัดเลือกด้วยการประเมินแบบเทคนิคศูนย์การประเมิน (Assessment Center Method - ACM) ปรากฎว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 55 คน และบัญชีรายชื่อสำรอง 8 คน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร

ประเภทข่าว: 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ปี 2560

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ปี 2560

จำนวน 3 หมวดวิชา >> คลิก

ประเภทข่าว: 

HRD e-learning 2560 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง

cover hrd-e_learning 2560
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2559

สถานบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

Pages