ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสำรวจเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ

          ด้วยสำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงสอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนและเหมาะสมกับบริบทการทำงานของภาครัฐยุคใหม่ ในการนี้ สำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

ขอเชิญชวนข้าราชการร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ

 

ด้วยสำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับการทำงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ และรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ของไทย

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ออกแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเกี่ยวกับการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นฯ ผ่านระบบออนไลน์ทาง www.ocsc.go.th/leave ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญผู้ที่มาติดต่อหรือขอรับบริการจากสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/vphzqs หรือวิธีการสแกน QR Code ตั้งแต่บัดนี้ -  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

แบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารส่วนราชการ (ว๑/๒๕๖๕)

แบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ
(ว ๑/๒๕๖๕) : สำหรับผู้รับการประเมิน


แบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ
(ว ๑/๒๕๖๕): สำหรับผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ

ข้อมูลและแบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อมูลและแบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑


การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑

 

กำหนดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น

  • กำหนดให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มกราคม ๒๕๖๖

ประเภทข่าว: 

แบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑

 

กำหนดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น

กำหนดให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

----------------------------------

หมายเหตุ :   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักกฎหมาย สำนักงาน ก.พ. โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๘๘๖๘

การเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ พ.ศ. ๒๕๕๖

 

การเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออก
จากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

สาระสำคัญ

ด้วย ก.พ. ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ มีมติให้สำนักงาน ก.พ. ศึกษาปัญหาการบังคับใช้ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำนักงาน ก.พ. จึงเปิดให้มีการฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าวต่อไป

กำหนดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น

กำหนดให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

แบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานสูง เข้ารับราชการ

   สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานสูง เข้ารับราชการ โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการสามารถสรรหาและเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์หรือความชำนาญงานสูง ตรงตามความต้องการของส่วนราชการ ให้เข้าสู่ระบบราชการได้มากขึ้น ด้วยวิธีการที่คล่องตัว และเป็นไปตามหลักคุณธรรม

  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น สำนักงาน ก.พ. จึงขอความอนุเคราะห์จากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานสูง เข้ารับราชการ ผ่านระบบออนไลน์ ได้ทาง QR Code  หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY362IEA4T2W4jpDx8uqWur9GxYixshIOAV6KvW8GeyAm3jQ/viewform?usp=sf_link

  ทั้งนี้ ขอให้ส่วนราชการตอบแบบสำรวจฯ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

สำนักงาน ก.พ.ร. : สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

           สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับการบริการของประชาชน พร้อมทั้งได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐมาอย่างต่อเนื่องและในปี พ.ศ. 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อศึกษาประสบการณ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของรัฐให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ

ประชาสัมพันธ์: สำนักงาน ก.พ.ร. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

รายละเอียดปรากฏตามด้านล่างนี้ 

การเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ....

 

การเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ....
ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 มีนาคม 2565

สาระสำคัญ

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนตามมาตรา ๓๖ ข. (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำนักงาน ก.พ. จึงปรับปรุงกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเปิดให้มีการฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าวต่อไป

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒)

กำหนดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น

กำหนดให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

Pages