ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นางสาวกมลลักษณ์ อ้นอารี

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser

ที่ปรึกษาระบบราชการ ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ดังนี้

  • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • กระทรวงคมนาคม
  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • สำนักนายกรัฐมนตรี
  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เบอร์โทรศัพท์ 02 547 6443