ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นางอรวรรณ คงธนขันติธร

ที่ปรึกษาระบบราชการ | Senior Adviser

ที่ปรึกษาระบบราชการ ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ดังนี้

  • กระทรวงการคลัง
  • กระทรวงมหาดไทย
  • กระทรวงพาณิชย์
  • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  • สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1806