ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์

รองเลขาธิการ | Deputy Secretary General

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ศูนย์สรรหาและเลือกสรร ยกเว้นงานในภารกิจเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลและทุนอื่นๆ
  • สำนักงานเลขาธิการ ยกเว้นกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ. และการให้บริการ
  • กลุ่ม ป.ย.ป. สำนักงาน ก.พ.
  • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1776 หรือ 02 547 1000 ต่อ 6402