ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2559

เมื่อเวลา 09.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2559 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจาภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ โดยมี นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ เลขาธิการ ก.พ. หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล และนางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร เข้าร่วมการประชุม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่ ๑

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 โดยสำนักงาน ก.ฑ. เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12 ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการและกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาลที่เคยผ่านการทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test) เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง นั้น
 
อาศัยอำนาจตามความในหนังสือสำนักงาน ก.ฑ. ที่ นร 1003/ว 42 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 

กรณีเหตุกราดยิงและระเบิดฆ่าตัวตาย ณ สนามบินในนครอิสตันบุลของตุรกี

จากกรณีเหตุกราดยิงและระเบิดฆ่าตัวตาย ณ สนามบินในนครอิสตันบุลของตุรกี

มีผู้เสียชีวิตกว่า 30 คน และบาดเจ็บ 147 คน ในวันนี้ (29 มิถุนายน 2559) เวลา 02.50 น. ตามเวลาในประเทศไทย นั้น

สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนว่า ไม่มีนักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ศึกษาอยู่ ณ สาธารณรัฐตุรกี

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

THE ASIA SCHOLARSHIP 13th JAPAN FUTURE LEADERS SCHOOL 2016

สถานเอกอัครราชทูต ขอเชิญนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโปรแกรม THE ASIA SCHOLARSHIP 13th JAPAN FUTURE LEADERS  SCHOOL 2016 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2559 โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจาก Japan Future Leaders School  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.leaderjuku.jp  หรือ e-mail : info@leaderjuku.jp

การจัดส่งเงินค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล งวด ก.ค. - ก.ย. 59

ขอความร่วมมือข้าราชการกรอกแบบสอบถามให้ข้อมูล ความเห็นและข้อเสนอแนะ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๒๑๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มอบหมายข้าราชการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมความคิดเห็น
ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ และวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องบุษบา ชั้น ๑ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการดังกล่าว ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ พร้อมทั้งได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว นั้น

เนื่องจากข้อจำกัดของวิธีการเก็บข้อมูล ทำให้ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งหมดที่ส่วนราชการมอบหมายได้ อย่างไรก็ดี สำนักงาน ก.พ. เห็นความสำคัญและความตั้งใจในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อโครงการฯ จึงขอความร่วมมือข้าราชการที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ให้ข้อมูล ความเห็นและข้อเสนอแนะผ่านแบบสอบถามที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www2.ocsc.go.th/hipps

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมความคิดเห็น วันที่ 1 ก.ค. 59

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๒๑๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มอบหมายข้าราชการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมความคิดเห็น ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ และวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องบุษบา ชั้น ๑
โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวม
ความคิดเห็น ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งข้าราชการในสังกัดของท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รายชื่อผู้เข้าร่วมและรายละเอียดกำหนดการ ตามเอกสารแนบ

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมความคิดเห็น

สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน พระรามสี่ กรุงเทพฯ

Pages