Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
การเปลี่ยนหน่วยงานวินัยระบบ HiPPSอุทธรณ์ร้องทุกข์
เมนูที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนหน่วยงานวินัยระบบ HiPPSอุทธรณ์ร้องทุกข์

วินัย

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ใช้งาน

กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2553

ใช้งาน

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556

ใช้งาน

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือมีลักษณะต้องห้าม กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม กรณีมีมลทินมัวหมอง และกรณีต้องรับโทษจำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ใช้งาน

กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2554

ใช้งาน

กฎ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการทางวินัยและการสั่งลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ.ตามมาตรา 9 พ.ศ.2554

ใช้งาน

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553

ใช้งาน

กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยานการลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ.2553

ใช้งาน

กฎ ก.พ. ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2548) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ยกเลิก

กฎ ก.พ. ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2548) ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน

ยกเลิก

กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา

ยกเลิก

ระเบียบว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัย และการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2556

ใช้งาน

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554

ใช้งาน

ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

ใช้งาน

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2539

ยกเลิก

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2539

ยกเลิก

ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการขอและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไป พ.ศ.2535

ยกเลิก

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2535

ยกเลิก

การดำเนินการทางวินัยกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยกรณีมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว

ใช้งาน

แนวทางการลงโทษข้าราชการที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

ใช้งาน

การส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. สามัญซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณาตามมาตรา 97 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกัน

ใช้งาน

การกำชับให้ใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ใช้งาน

ว 21/2565 กําชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดําเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว

ใช้งาน

การดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่อดีตข้าราชการตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. และมติคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ใช้งาน

หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย

ใช้งาน

การรายงานการลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ

ใช้งาน

แบบคำสั่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

ใช้งาน

การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม

ใช้งาน

แนวทางการลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา

ใช้งาน

เรื่อง ห้ามเสพสุราขับยานยนต์

ใช้งาน

เรื่อง ข้าราชการต้องหาในคดีอาญา หรือคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย

ใช้งาน

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการและลูกจ้าง

ใช้งาน

การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการที่ขาดราชการ

ใช้งาน

การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง การให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด เข้าทำงาน หรือรับการศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ

ใช้งาน

การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามข้าราชการและพนักงานขององค์การรัฐบาลเล่นการลงแชร์

ใช้งาน

แนวทางการลงโทษข้าราชการเล่นการพนัน

ใช้งาน

ข้าราชการได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกของศาลต่างประเทศ

ใช้งาน

เรื่องขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงบางกรณี

ใช้งาน

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

ใส่ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่นี่


คำพิพากษาศาลปกครอง

ใส่คำพิพากษาศาลปกครองที่นี่

 

 

 

 

 

คู่มือ

Q1 : ใครมีหน้าที่รักษาวินัยข้าราชการ และ มีกระบวนการและวิธีการรักษาวินัยข้าราชการอย่างไรบ้าง
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content