Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

2024-03-21 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันและเวลา: 21 มีนาคม 2567 08:30 ถึง 22 มีนาคม 2567 16:30
การเข้าชม

20

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

7 มีนาคม 2567 เวลา 04:04 น.

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ซึ่งบรรจุเข้ารับราชการไม่เกิน 2 ปี (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2566) ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานในระบบราชการ พัฒนาการทำงานร่วมกับผู้อื่น เสริมสร้างจริยธรรมและแนวคิดการทำงานเพื่อสาธารณะ และมีทัศนคติในการทำงานที่พร้อมเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) โดยกำหนดผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน กำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

มี.ค.
21
21 มีนาคม 2567 08:30 – 22 มีนาคม 2567 16:30
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

กำหนดการ

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น. กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ โดย เลขาธิการ ก.พ.

09.15 – 10.30 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Group Dynamic) โดย ดร.อาคร ประมงค์ และคณะ

10.45 – 12.00 น. กิจกรรมสร้างทีม สร้างงาน เพื่อความเป็นหนึ่ง (Team Relationships) โดย ดร.อาคร ประมงค์ และคณะ

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น. กิจกรรมรู้เรา รู้เขา เข้าใจความต่าง ผ่านแบบประเมินบุคลิกภาพ (MBTI) โดย วิทยากรจากสำนักงาน ก.พ.

16.00 – 16.30 น. สรุปการเรียนรู้และประโยชน์ที่ได้จากการทำกิจกรรม

16.30 – 18.30 น. พักผ่อนและรับประทานอาหารเย็น

18.30 -20.30 น. กิจกรรม Show & Share โดย นักเรียนทุนรัฐบาลรุ่นพี่

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น. กิจกรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรละเลย โดย นางศิริวรรณ เมนะโพธิและคณะ

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น. กิจกรรม Happy Work Happy Life โดย ดร.วีร์ เมฆวิลัย นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ และคณะ

16.00 – 16.30 น. สรุปประเด็นการเรียนรู้ และปิดโครงการ


หมายเหตุ

1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลาประมาณ 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

3. ช่วงการเข้าร่วมกิจกรรมมีการพักค้าง ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี รวม 2 วัน 1 คืน

แชร์หน้านี้:

Skip to content