Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

2024-02-13 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ก.พ.

วันและเวลา: 13 กุมภาพันธ์ 2567 08:30 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2567 16:00
การเข้าชม

7

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น.

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ก.พ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ก.พ.

กิจกรรมการสัมมนาฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ภาคเช้า : การบรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ท.

ภาคบ่าย : การแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ก.พ.

แชร์หน้านี้:

Skip to content