Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

คู่มือ การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ (เผยแพร่ 2559)

การเข้าชม

65

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

31 กรกฎาคม 2559 เวลา 00:00 น.

  สำนักงาน ก.พ. จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับส่วนราชการเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการซึ่งเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว21 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ โดยคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการในการนำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการ ให้บรรลุเป้าหมายตามทกฎหมายกำหนด สามารถสรรหาและเลือกสรรคนพิการที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับลักษณะงาน โดยการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรยังคงเป็นไปตามระบบคุณธรรมซึ่งได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   เนื้อหาของคู่มือประกอบด้วย ที่มา หลักการ วัตถุประสงค์ สาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อรับคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ คำถาม – คำตอบ เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการรวมทั้งแหล่งข้อมูลสำหรับผู้สนใจค้นคว้าเพิ่มเติม   สำนักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับส่วนราชการในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ รวมทั้ง เป็นสื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจด้วย   ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. กรกฎาคม 2559   ——— พิมพ์ครั้งที่ 1  : กรกฎาคม 2559 ISBN: 9786165481779

แชร์หน้านี้:

Skip to content