Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

คู่มือระบบระบบ HiPPS: คู่มือการจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์ (ฉบับปรับปรุง 2559)

การเข้าชม

117

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 00:00 น.

คู่มือระบบระบบ HiPPS: คู่มือการจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์ (ฉบับปรับปรุง 2559)   “กรอบการสั่งสมประสบการณ์” (Experience Accumulation Framework) หรือ เรียกย่อ ๆ ว่า “EAF” เป็นแผนความก้าวหน้าในอาชีพซึ่งเป็นกรอบความคิดให้ส่วนราชการได้ใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการพัฒนาผ่านการปฏิบัติงานจริง (On-the-job-training) โดยการหมุนเวียนข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงไปทำงานในสำนัก/กองต่าง ๆ (Job Rotation) ภายในหน่วยงาน หรือแม้แต่การหมุนเวียนไปทำงานในหน่วยงานภายนอก (Secondment) *** ที่อาจเป็นได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งการหมุนเวียนนี้จะเป็นไปอย่างมีระบบและมีเป้าหมายของการพัฒนาอย่างชัดเจน    “กรอบการสั่งสมประสบการณ์” (Experience Accumulation Framework) จัดทำแยกตามตำแหน่งเป้าหมายที่ส่วนราชการกำหนดและกรอบการสั่งสมประสบการณ์ดังกล่าวนี้จะได้รับการพัฒนาเป็นกรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคล (Individual Experience Accumulation Framework-IEAF) หรือแผนความก้าวหน้าในอาชีพรายบุคคลสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงแต่ละคนที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงทุกคนจำเป็นต้องมี แผนดังกล่าวเพื่อเป็นกรอบการพัฒนาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง    เนื้อหาของคู่มือการจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์ สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงฉบับนี้เริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงแนวคิดของการจัดทำกรอบการสั่งส มประสบการณ์ภาพรวมของส่วนราชการ ซึ่งเป็นแผนเริ่มต้นของการจัดทำแผนความก้าวหน้าในอาชีพรายบุคคล ประโยชน์ของการมีกรอบการสั่งสมประสบการณ์  ขั้นตอนการจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์ทั้งภาพรวมและรายบุคคล บทบาทของผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้อง และประเด็นคำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องกับกรอบการสั่งสมประสบการณ์    

แชร์หน้านี้:

Skip to content