Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

คู่มือตัวอย่าง คำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง (เผยแพร่ 2552)

การเข้าชม

402

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

1 กันยายน 2552 เวลา 00:00 น.

  ตัวอย่าง-คำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง   คำสั่งบรรจุ  คส.1 คำสั่งบรรจุผู้สอบแข่งขันได้  คส.1.1 คำสั่งบรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก  คส.1.2 คำสั่งบรรจุตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ  และทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ  คส.1.3 คำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐ  คส.1.4 คำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐผู้สอบแข่งขันได้  คส.1.5 คำสั่งบรรจุผู้ออกไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ  คส.1.6 คำสั่งบรรจุผู้ไปปฎิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ  คส.1.7 คำสั่งบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ  คส.1.8 คำสั่งผู้เคยเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น กลับเข้ารับราชการ  คส.1.9   คำสั่งย้าย  คส.2 คำสั่งย้าย  คส.2.1 คำสั่งย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น  คส.2.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้กลับไปดำรงตำแหน่งในประเภทเดิม ระดับเดิม  คส.2.3   คำสั่งรับโอน  คส.3 คำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  คส.3.1 คำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น  คส.3.2 คำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  คส.3.3 คำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบแข่งขันได้  คส.3.4 คำสั่งให้โอน  คส.3.5 คำสั่งเลื่อน  คส.4 คำสั่งเลื่อนข้าราชการ  คส.4.1   คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร  คส.5 คำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร  คส.5.1 คำสั่งรับโอนมาดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร  คส.5.2 คำสั่งบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ  คส.5.3   คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ (ปรับวุฒิในตำแหน่งเดิม)  คส.6 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน  คส.7 คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  คส.7.1 คำสั่งเลื่อนเงินเดือน ( กรณีครบเกษียณอายุ )  คส.7.2   คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน  คส.8 คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน  คส.8.1   คำสั่งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน  คส.9   คำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  คส.10 คำสั่งให้ออกจากราชการและอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  คส.11 คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  คส.11.1 คำสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการต่ำกว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนด  คส.11.2 คำสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  คส.11.3 คำสั่งให้ออกจากราชการเพื่อให้ได้รับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน  คส.11.4 คำสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร  คส.11.5 คำสั่งให้ข้าราชการไปปฎิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี  คส.11.6 คำสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อไปปฎิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี  คส.11.7   คำสั่งเพื่อแก้ไขคำสั่งที่ผิดพลาด  คส.12 คำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิม  คส.13   คำสั่งตามมาตราการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)   คส.14 คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553     คส.14.1 คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553     คส.14.2        

แชร์หน้านี้:

Skip to content