Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ 2559 – 2560

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: หนังสือเวียน

สถานะการใช้งาน: ยกเลิก

การเข้าชม

11

ครั้ง

ผู้รับผิดชอบหลัก:

***ถูกยกเลิกโดย ว12/2560***

เรียน    (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
 
อ้างถึง
๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๔ ลงวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๖
๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๕ ลงวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗
๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑ ลงวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๑     
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 
๑. รายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. แบบรายงานการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
๓. คำอธิบายรายละเอียดวุฒิที่ ก.พ. กำหนด
 
                   ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๓ แจ้งมติ ก.พ. ให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลซึ่งสำเร็จการศึกษาในวุฒิต่าง ๆ ที่ ก.พ. กำหนด เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเพื่อถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น
 
                  โดยที่ ก.พ. ได้มีมติกำหนดให้ส่วนราชการอาจคัดเลือกบรรจุบุคคลซึ่งสำเร็จการศึกษาในวุฒิ   ที่ ก.พ. กำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ สำหรับวิธีการคัดเลือกนั้นให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ ต่อไป โดยบรรจุและแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
 
๑. วุฒิที่จะคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งต้องเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
 
๒. ห้ามส่วนราชการโอนผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ ๑ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 
๓. เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วในแต่ละครั้ง ให้รายงานผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการไปยังสำนักงาน ก.พ. ทุกครั้งตามแบบรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
 
๔. ในกรณีที่ส่วนราชการได้ดำเนินการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยถูกต้องไว้ก่อนวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผู้มีรายชื่อดังกล่าวมีวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล  เข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวต่อไปได้ตามที่เห็นสมควร
 
ทั้งนี้ ส่วนราชการที่จะดำเนินการคัดเลือกควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำอธิบายรายละเอียดวุฒิที่ ก.พ. กำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เพื่อจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องต่อไป
 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
 
ขอแสดงความนับถือ
(นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา)
เลขาธิการ ก.พ.

แชร์หน้านี้:

Skip to content