Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: หนังสือเวียน

สถานะการใช้งาน: ใช้งาน

การเข้าชม

33

ครั้ง

ผู้รับผิดชอบหลัก:

 
 
    สำนักงาน ก.พ. ที่  นร 1004/ว2 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559
 
    เรื่อง  การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
    เรียน  (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
 
    อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558
 
    สิ่งที่ส่งมาด้วย
    1. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
    2. แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
    3. หนังสือรับรองการใช้สิทธิของทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ที่ออกให้โดยฝ่ายปกครอง
 
    ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น 
 
    บัดนี้ ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีความชัดเจนมากขึ้น จึงมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขรายการเอกสารประกอบการพิจารณา ข้อ 4.1 และ 4.3 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนบท้ายหนังสือที่อ้างถึง โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกที่แก้ไขปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือฉบับนี้ ดังนี้
 
    ข้อ 4.1 แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
    1. ให้ยกเลิกแบบฟอร์มแสดงความจำนงในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนบท้ายหนังสือที่อ้างถึง
    2. ให้ใช้แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือฉบับนี้แทน
 
 
    ข้อ 4.3 หนังสือรับรองการใช้สิทธิของทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550
        1. ให้ยกเลิกความ ข้อ 4.3 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนบท้ายหนังสือที่อ้างถึง และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “4.3 หนังสือรับรองการใช้สิทธิของทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ที่ออกให้โดยฝ่ายปกครอง (ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนราษฎรและการออกหนังสือรับรอง)” 
        2. ให้ยกเลิกหนังสือรับรองการใช้สิทธิของทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 จากสำนักงาน ก.พ. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนบท้ายหนังสือที่อ้างถึง
        3. ให้ใช้หนังสือรับรองการใช้สิทธิของทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ที่ออกให้โดยฝ่ายปกครอง (ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนราษฎรและการออกหนังสือรับรอง) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือฉบับนี้แทน
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
 
 
 
ขอแสดงความนับถือ
 
(นายวิสูตร   ประสิทธิ์ศิริวงศ์)
เลขาธิการ ก.พ.
 
 
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

แชร์หน้านี้:

Skip to content