Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

กำหนดแนวทางการดำเนินการตามวาระแห่งชาติด้านพิจารณางานที่เกี่ยวข้องกัน ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: หนังสือเวียน
หมวดหมู่ตามเรื่อง: 8. มาตรฐานทางจริยธรรม, 8.7 อื่น ๆ
การเข้าชม

14

ครั้ง

ผู้รับผิดชอบหลัก:

ที่ นร 1013.7/ว 2 เรื่อง กำหนดแนวทางการดำเนินการตามวาระแห่งชาติด้านพิจารณางานที่เกี่ยวข้องกัน ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ว 2/2550

แชร์หน้านี้:

Skip to content