Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: หนังสือเวียน
หมวดหมู่ตามเรื่อง: 8. มาตรฐานทางจริยธรรม, 8.7 อื่น ๆ
การเข้าชม

22

ครั้ง

ผู้รับผิดชอบหลัก:

ที่ นร 1013.7/ว 47 เรื่อง เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ
ว 47/2553

แชร์หน้านี้:

Skip to content