Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: ระเบียบ ก.พ.
หมวดหมู่ตามเรื่อง: 12. การออกจากราชการ, 12.1 การลาออก

สถานะการใช้งาน: ใช้งาน

การเข้าชม

509

ครั้ง

ที่ นร 1012/ว2 เรื่อง ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551
ว 2/2552

แชร์หน้านี้:

Skip to content