Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามในประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: หนังสือเวียน

สถานะการใช้งาน: ใช้งาน

การเข้าชม

19

ครั้ง

ผู้รับผิดชอบหลัก:

ที่ นร (กมจ) 1019/ว 8 เรื่อง การแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามในประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ว 8/2564

แชร์หน้านี้:

Skip to content