Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: หนังสือเวียน
หมวดหมู่ตามเรื่อง: 2. สรรหาและเลือกสรร, 2.5 อื่น ๆ

สถานะการใช้งาน: ยกเลิก

การเข้าชม

92

ครั้ง

ผู้รับผิดชอบหลัก:

1. ยกเลิกหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 3 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566
    2. ปรับปรุงรายชื่อส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยเปลี่ยนจาก “สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” เป็น “กรมส่งเสริมการเรียนรู้”

แชร์หน้านี้:

Skip to content