Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

แนวทางการดำเนินการกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้รับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กำหนด

หมวดหมู่ตามศักดิ์กฎหมาย: หนังสือเวียน
หมวดหมู่ตามเรื่อง: 9. พัฒนา, 9.4 อื่น ๆ

สถานะการใช้งาน: ใช้งาน

การเข้าชม

97

ครั้ง

ที่ นร 1013/ว 3 เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้รับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กำหนด
ว 3/2562

ที่ นร 1013/ว3

5 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้รับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กำหนด

เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.5/ว 4 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งให้ส่วนราชการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่ได้ปรับปรุงใหม่ สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่บรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป โดยดำเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ครบทั้ง 3 กระบวนการ ภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ส่วนราชการกำหนด ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ข้าราชการในส่วนราชการบางแห่งที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งไม่ได้รับการพัฒนาในกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร e – Learning รหัส “001M หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่” ตามแนวทางดังกล่าว ภายในระยะเวลา 1 ปี ได้รับ การพัฒนาตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 จึงมีมติให้ส่วนราชการใดที่ตรวจสอบพบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีข้าราชการในสังกัดที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และยัง ไม่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร e – Learning ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎ ก.พ. ให้ส่วนราชการนั้น แจ้งให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณาเหตุผลความจำเป็นของข้าราชการแต่ละราย และขยายระยะเวลาการพัฒนาในกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตร e – Learning ตามความเหมาะสม แต่ไม่เกิน30 วัน นับแต่วันที่สำนักงาน ก.พ. แจ้งผลการพิจารณา ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอความร่วมมือ ส่วนราชการในการกำกับดูแล และเร่งรัดให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้ารับ การพัฒนาในทุกกระบวนการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 6 เดือน หรือตามระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ส่วนราชการกำหนดเพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมธินี เทพมณี) เลขาธิการ ก.พ.

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

ไฟล์แนบ

แชร์หน้านี้:

Skip to content