Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

นางสาววราภรณ์ ตั้งตระกูล

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

  • สำนักงานเลขาธิการ เฉพาะกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

ที่ปรึกษาระบบราชการ ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ดังนี้

  •  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  •  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  •  กระทรวงสาธารณสุข
  •  กระทรวงการต่างประเทศ
  •  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  •  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
  •  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  •  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
  •  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

แชร์หน้านี้:

Skip to content