Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การรายงานผลการศึกษา

การเข้าชม

45

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

26 กรกฎาคม 2566 เวลา 00:00 น.

การรายงานผลการศึกษา นักเรียนจะต้องนำส่งแบบรายงานผลการศึกษาให้ สนร. ทราบทุกสิ้นภาคการศึกษา สนร.  จะส่งแบบรายงานผลการศึกษาดังกล่าวไปยังสำนักงาน ก.พ. เพื่อแจ้งให้ เจ้าสังกัด เจ้าของทุน และผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป  การรายงานการศึกษาอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ สนร. และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลนักเรียนได้ทราบความก้าวหน้าในการศึกษา ซึ่งหากนักเรียนเกิดปัญหาในการศึกษา  ก็จะสามารถแก้ปัญหาและหาทางช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงที   นักเรียนทุนปริญญาเอก ระดับการศึกษา กำหนดการส่งรายงานการศึกษา เอกสารประกอบ ปริญญาเอก ครั้งที่ 1. ภายใน 31 สิงหาคม ครั้งที่ 2.ภายใน 28/ 29 กุมภาพันธ์  (ปีถัดไป) 1.หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา (ต้นฉบับ) 2.แบบรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก PDF Form: phd-progress-report-form 3.Progress Report (English version) progress-report 4.CoE ปัจจุบัน นักเรียนทุนปริญญาโท ระดับการศึกษา กำหนดการส่งรายงานการศึกษา เอกสารประกอบ ปริญญาโท ครั้งที่ 1. ภายใน 31 กรกฎาคม ครั้งที่ 2.ภายใน 31 ธันวาคม 1.แบบรายงานความก้าวหน้าปริญญาโท PDF Form: master-progress-report-form 2. Unofficial Transcript หรือ Term Grade Report 3. CoE ปัจจุบัน นักเรียนทุนปริญญาตรี และ นทร.ทุน ODOS ระดับการศึกษา กำหนดการส่งรายงานการศึกษา เอกสารประกอบ ปริญญาตรี ครั้งที่ 1. ภายใน 31 กรกฎาคม ครั้งที่ 2.ภายใน 31 ธันวาคม 1.แบบรายงานความก้าวหน้าการศึกษาของนักเรียน PDF Form: bachelor-progress-report-form 2.Unofficial Transcript หรือ Term Grade Report 3.CoE ปัจจุบัน  

แชร์หน้านี้:

Skip to content