Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงาน ก.พ. และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การเข้าชม

71

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:47 น.

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. และนางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการเพิ่มพูนประสบการณ์และเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ระหว่างสำนักงาน ก.พ. และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยมีนางสาววราภรณ์ ตั้งตะกูล ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. และนายสุขวัฒน์ เพ็ญโภไคย หัวหน้าสายงานด้านทรัพยากรบุคคล บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นสักขีพยาน

ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ได้เรียนรู้ระบบงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และด้านการใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนภารกิจจากหน่วยงานต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนไปสู่หน่วยงานที่มุ่งเป็นที่สุดด้วยคุณภาพ โดยเฉพาะการมุ่งมั่นสร้าง “คน” ให้แข็งแกร่ง (Best Team) และการมุ่งสู่การเป็น Digital Workforce เพื่อให้การปรับปลี่ยนการบริหารหน่วยงานให้ทันสมัย และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลเชื่อมโยงกันทั้งในระดับรัฐ และภาคเอกชนมากขึ้น นอกจากนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ยังถือเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักงาน ก.พ. และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่นอีกด้วย โดยการดำเนินการในรุ่นที่ 1 สำนักงาน ก.พ. ได้จัดส่งข้าราชการสำนักงาน ก.พ. จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวพิมพ์บุญญา บุณยพิพิธ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางสาวจริย์สร สำอางค์ศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวพรพิชชา สิงหเดโช นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ไปเพิ่มพูนประสบการณ์และเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567)

นอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแล้ว คณะผู้บริหารจาก บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และคณะผู้บริหารจากสำนักงาน ก.พ. ได้เยี่ยมชมสถานที่ทำงานของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการดึงดูด พัฒนา และรักษากำลังคนคุณภาพ รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการทำงานภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งถือเป็นการต่อยอดแนวคิดเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเสริมสร้าง Engagement และ Employee Experience ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

แชร์หน้านี้:

Skip to content