Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยบูรพา

การเข้าชม

279

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

5 มีนาคม 2563 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01


สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) (รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดดำเนินการ) ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. กล่าวเปิดการอบรม นายเกียรติศักดิ์  ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา ผู้แทนเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับในนามภาคีพันธมิตร นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี ผู้แทนจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดชลบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับในนามหน่วยงานผู้ดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมโพเมโล โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ท แอน สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. กล่าวเปิดการอบรม
โครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ ๘ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีข้าราชการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางอำเภอในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๒ คน  โครงการนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นางบุตรี  ดำริสถลมารค ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  และข้าราชการจากสำนักงาน ก.พ. นางสาวมนิษา บุญชิต  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุจินตนา  ปิยธรรม นิติกรชำนาญการพิเศษ รับผิดชอบดูแลผู้เข้ารับการอบรมตลอดโครงการด้วย

แชร์หน้านี้:

Skip to content