Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ

การเข้าชม

13

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

17 สิงหาคม 2563 เวลา 00:00 น.

โดย
ocsc01


เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. สำนักงาน ก.พ. โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “A Story Behind Success: บนเส้นทางของผู้บุกเบิก” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดิน ภายใต้กรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือหลักสูตร ป.ย.ป.1 สำหรับหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี


กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ มาถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้เข้าร่วมการสัมมนาอย่างเข้มข้น โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
– เลขาธิการ ก.พ.
– เลขาธิการ ก.พ.ร.
– ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
– ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
– เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
– ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
– เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
– อธิบดีกรมสรรพากร
– รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
– รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
– ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง สภาความมั่นคงแห่งชาติ
– คณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.

4_5.jpg
dsc04158.jpg
dsc04194.jpg
dsc04197.jpg
dsc04200.jpg
dsc04216.jpg
dsc04218.jpg
dsc04222.jpg
dsc04244.jpg
dsc04253.jpg
dsc04259.jpg
dsc04265.jpg
dsc04274.jpg
dsc04271.jpg

แชร์หน้านี้:

Skip to content