Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

การพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในสำนักงาน ก.พ.

การเข้าชม

43

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:10 น.

กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในสำนักงาน ก.พ.

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าการทุจริต (ศปท.) จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในสำนักงาน ก.พ. ขึ้น เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. และทางระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) โดยมีรองเลขาธิการ ก.พ. ร.ต.ท.หญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาดังกล่าว และมีผู้แทนจากสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ เข้าร่วมจำนวนรวมทั้งสิ้น 142 คน

กิจกรรมการสัมมนาฯ โดยวิทยากรจากสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

ภาคเช้า : การบรรยาย เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาคบ่าย : การบรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ในการพัฒนาและยกระดับการประเมิน ITA ในสำนักงาน ก.พ.

กิจกรรมการสัมมนาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ. เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ. มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และขยายผลไปสู่การพัฒนาและยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในสำนักงาน ก.พ. ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นได้

แชร์หน้านี้:

Skip to content