Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

“หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การเข้าชม

1161

ครั้ง
วันที่เผยแพร่

10 เมษายน 2567 เวลา 14:05 น.

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนได้จัดการอบรมสัมมนาร่วมกันสำหรับข้าราชการอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ” ตามโครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1) มีความรู้ และทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2) เข้าใจคุณลักษณะข้าราชการที่ดียุคใหม่ และเกิดพันธสัญญาที่จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และ
3) เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรม เป็นคนดี คนเก่งที่มีจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อประเทศชาติ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นนี้มีจำนวน 50 คน จาก 13 ส่วนราชการ ประกอบด้วย (1) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (3) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (4) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (5) สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (6) กรมพลศึกษา (7) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (8) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (9) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (10) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (11) กรมควบคุมโรค (12) สำนักงานราชบัณฑิตสภา และ (13) สำนักงาน ก.พ.

โดยในวันที่ 13 มีนาคม 2567 นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวปาฐกถาพิเศษ “ต้นกล้าข้าราชการ เรียนรู้ เบิกบาน งานดี” สรุปความว่า “การทำงานในยุคปัจจุบันต้องก้าวข้ามขอบเขตของ
1 unit หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เพราะต้องทำงานร่วมกันหลาย ๆ หน่วยงาน ทั้งในกระทรวงเดียวกัน
หรือข้ามกระทรวงหลักสูตรนี้เป็นโอกาสอันดีที่มีผู้เข้ารับการอบรมมาจากหลายส่วนราชการ ทำให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้
การทำงานเป็นทีม และได้เรียนรู้ว่าเราทำอะไร และที่อื่นทำอะไร นอกเหนือจากที่เราจะต้องเรียนรู้งานของตนเอง เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานแล้ว เราต้องขายของเป็นด้วย การสื่อสารจูงใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะสั่งสมความน่าเชื่อถือ (Trust) หรือเรียกว่า “บารมี” ของเราในอนาคต และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญอยากให้มี Growth Mindset คือ ความเชื่อว่าทุกปัญหา
มีทางออก และอย่าทำงานตามสั่งอย่างเดียว เราต้องมี Ownership ในงานที่ทำ ต้องมีข้อเสนอแนะหรือทักท้วงติง
ในสิ่งที่เห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น หากมีคนมาสั่งกระเพราะไก่ใส่ข้าวโพด เราควรมีข้อเสนอแนะว่าควรใส่ข้าวโพดหรือไม่ เป็นต้น”

“หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ” มีระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร
รวม 8 วัน ประกอบด้วย
1) ช่วงการเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม โดยจัดผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) ในวันที่ 1 มีนาคม 2567
2) ช่วงการฝึกอบรมในสถานที่ (Onsite) แบบพักค้าง ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2567 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ณ สำนักงาน ก.พ. และจังหวัดสมุทรสงคราม และ ๓) ช่วงการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2567 ระยะเวลา 4 วัน โดยใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลายตามหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่

  •  การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาชุมชนที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นร่วมกันของกลุ่ม
  • กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติเพื่อสื่อสารแนวคิดคุณลักษณะข้าราชการที่ดี
    ยุคใหม่ ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้วิเคราะห์ กลั่นกรอง และสร้างสรรค์ขี้นเอง เพื่อให้เกิด
    พันธสัญญา (Commitment) ที่จะประพฤติปฏิบัติตาม รวมทั้งการเขียนปณิธานการเป็นข้าราชการที่ดี
  • กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้

แชร์หน้านี้:

Skip to content